Lifestyle

Бежанци или мигранти?

Постоянно се говори за бежанска вълна. Всеки, който преминава нашата граница се води  уж бежанец. Други пък ги наричат икономически емигранти. Второто е по-правилно. От политическа, икономическа, но и от правна гледна точка всички хора, които преминават транзит през страната ни или се заселват в нея, по своята същност са мигранти, а не бежанци.

RefugeesНепознаването на дефиницията за бежанец води до много обърквания в медиите, които пък от своя страна предават тази погрешна представа на масите, които следят случващото се.  Има една Конвенция за статута на бежанците, приета от Конференция на пълномощниците на ООН по статута на бежанците и лицата без гражданство още през 1951 година. България я ратифицира през 1992 -ра и тя влиза в сила след допълнителни процедури по обнародване през октомври 1993 г. В нея точно и ясно е дадено определение за бежанец, което аз ще ви преразкажа. Бежанците са лица, които напускат страната по основателна причина и в следствие на преследване и застрашаване живота им. Като основателна причина се счита дискриминация по раса, религия, принадлежност към определена социална група, различна националност, политически убеждения.

Имайки предвид дефиницията, ние спокойно можем да заключим, че лицата, които напускат своята страна на произход, за да избягат от война, граждански конфликти. природни бедствия или пък търсят по-добър начин на живот и се отправят към по-развити икономически страни НЕ са бежанци. Те са си емигранти в пълния смисъл на понятието.

Затова смятам, че е грешно да се говори за бежанска вълна и масово да се злоупотребява с думата “бежанци”. Тези хора не са преследвани, не са подлагани на мъчения или геноцид в собствената си родина. Те по свой собствен избор са поели на Запад в търсене на по-добър живот. Оттук идват обаче множеството социални проблеми за страните приемници. Хората, които бягат искат статут на бежанец, за да се ползват с права и привилегии за закрила. Това не е много редно, защото може би само десетки от хилядите мигриращи наистина са бежанци.